Billede
Anerkend Palæstina

Anerkend Palæstina

Danmark bør anerkende Palæstina som en ligeværdig diplomatisk part i det internationale samfund.

Vi behandler dine oplysninger sikkert. Du vil høre fra os via e-mail, sms, telefon og annoncer om vores aktiviteter, indsamlinger og medlemshvervning, som du altid kan framelde dig via medlemsservice@ms.dk. Vi indsamler informationer til analyser og til at forbedre vores kommunikation med dig. Læs mere i vores datapolitik her.

83.854%
41927 HAR ALLEREDE SKREVET UNDER

Danmark bør anerkende Palæstina som en ligeværdig diplomatisk part i det internationale samfund.

Det kan være svært at bevare håbet for en varig og retfærdig fred mellem Palæstina og Israel. Den israelske regering betegnes som den mest højre-nationalistiske nogensinde, og palæstinensernes allerede begrænsede rettigheder er alvorligt truede. Allerede inden angrebet den 7. oktober så vi en voldsom stigning i ulovlige bosættelser, bosættervold og alvorlige krænkelser af palæstinensernes rettigheder. Siden har vi været vidner til en menneskeskabt humanitær katastrofe, alvorlige krigsforbrydelser og et potentielt folkedrab.

Derfor, snarere end blot at håbe, er det afgørende at handle konkret. Vi mener, at politikerne bør leve op til deres opbakning til en to-stats-løsning og anerkende Palæstina.

Vejen til fred starter ét sted: Anerkend Palæstina.

Hvorfor skal Danmark anerkende Palæstina?

Skiftende danske regeringer har i mere end 20 år officielt støttet etableringen af en sammenhængende og bæredygtig palæstinensisk stat som del af en tostatsløsning mellem Israel og palæstinenserne. Det har blandt andet resulteret i millioner af danske udviklingskroner, der er gået til opbygning af civilsamfund og institutioner. Det hele med sigte på Palæstinas fremtidige selvstændighed.

Stribevis af internationale institutioner som FN, IMF og Verdensbanken har alle dokumenteret, at Palæstina lever op til kriterierne for selvstændighed, ligesom 146 lande verden over har anerkendt Palæstina som selvstændig og suveræn stat.

En anerkendelse af Palæstina vil sende et stærkt politisk signal til parterne om, at en fredsaftale haster. Samtidig vil det styrke de i forvejen hårdt prøvede fredskræfter på begge sider. Kun en fred baseret på international lov og med respekt for menneskerettighederne kan være varig. Den over 50 år lange militære besættelse må høre op, og det er på tide, at vi i Danmark træder mere politisk i karakter i forhold til den israelsk-palæstinensiske konflikt.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor kan Danmark gøre en forskel?

Snesevis af internationale institutioner som FN, Den Internationale Pengefond (IMF) og Verdensbanken har alle dokumenteret, at Palæstina opfylder kriterierne for uafhængighed, ligesom 146 lande verden over har anerkendt Palæstina som en uafhængig og suveræn stat.

Danmark bør følge den internationale konsensus for at finde en retfærdig og langvarig løsning på konflikten.  

Særligt i lyset af eskaleringen af drab, krigsforbrydelser, potentielt folkedrab, udvidelse af bosættelser, beslaglæggelse og fordrivelser vil en anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat sende et stærkt signal til parterne om, at varig retfærdig fred er presserende. Kun en fred baseret på international lov og respekt for menneskerettighederne kan være varig. 

Hvordan vil en anerkendelse af Palæstina bidrage til en varig fred?

En anerkendelse vil sende flere signaler med hensyn til at bidrage til en langvarig og retfærdig fred mellem parterne:

- Anerkendelse af Palæstina som selvstændig stat vil være et skridt mod at anerkende begge parters ret til selvbestemmelse og suverænitet og bidrage til at opnå ligeværdighed mellem parterne.

- Anerkendelse af Palæstina kan være en positiv drivkraft for fredsforhandlinger og kan skabe fundamentet for en atmosfære, hvor parterne er mere villige til at indgå i konstruktive forhandlinger.

- Anerkendelse vil styrke Palæstinas diplomatiske og politiske legitimitet på den internationale scene og dermed balancere forhandlingsforholdet til Israel.  

- Anerkendelse fra så mange lande som muligt vil give bedre mulighed for at bryde den fastlåste situation, hvor Israel fortsætter med at udvide bosættelser og krænker Palæstinensernes basale rettigheder i deres kontrol over de palæstinensiske områder.

- Anerkendelse vil have en stor betydning for det palæstinensiske folk fordi det vil give håb om en fredelig og retfærdig fremtid 

Laver Mellemfolkeligt Samvirke udviklingsarbejde i Palæstina?

Vi arbejder både på lokalt, nationalt og internationalt niveau. I Palæstina er vi til stede på Vestbredden, i Østjerusalem og Gazastriben. 

Siden 2007 har vi støttet den palæstinensiske befolkning i at opretholde et værdigt levegrundlag, særligt med fokus på unge, kvinder og marginaliserede befolkningsgrupper for eksempel internt fordrevne og flygtninge. Vi understøtter befolkningen i at være aktive forandringsaktører og opbygge et civilsamfund, der kan kræve deres rettigheder og holde de lokale palæstinensiske myndigheder til ansvar. 

Vi distribuerer lige nu også akut nødhjælp herunder mad, telte og varmt tøj ligesom vi bygger sanitetsfaciliteter i Rafah. Sammen med partnerorganisationer sørger vi også for aktiviteter for børnene. 

Har Israel ikke ret til sikkerhed som alle andre?

Israelerne har lige så meget krav på sikkerhed som palæstinenserne. Vi i Mellemfolkeligt Samvirke er yderst opmærksomme på, at der stadig er lande i Mellemøsten, som ikke anerkender Israels ret til at eksistere som stat. Det jødiske folk er et af de mest forfulgte folkeslag i moderne verdenshistorie. Gennem århundreder har jøderne, især i Europa, været udsat for blodige angreb på deres ukrænkelige ret til et liv i sikkerhed.

Mellemfolkeligt Samvirke fordømmer alle former for vold rettet mod civile. Israels ret til at eksistere er helt og aldeles uimodsagt fra Mellemfolkeligt Samvirkes side.

Forsvarer israelerne ikke bare sig selv?

Selvom man kunne mene, at Israelerne bare forsvarer sig, er det vigtigt at huske på, at det er Israel, der besætter de palæstinensiske territorier. Oveni er de systematiske overgreb på palæstinenserne så alvorlige, at de af FN betegnes som forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. 

Der er en stor ubalance når det kommer til konflikten mellem Israel og Palæstina og her viser tabstallene sit klare billede.

Kan man anerkende en palæstinensisk stat, der ikke har kontrol over egne grænser?

En anerkendelse af Palæstina som stat kræver handling for at afvikle den israelske besættelse, fjerne ulovlige bosættelser og sikre frie valg for palæstinenserne. Det vil skabe politisk horisont og forhindre desperation, håbløshed eller ligefrem radikalisering blandt unge palæstinensere samt fremme en varig fred mellem palæstinensere og israelere. 146 lande har allerede anerkendt Palæstina som stat, selvom fuld kontrol over territoriet mangler. Danmark bør følge denne vej og støtte en sådan fredelig løsning.

Hvorfor engagerer Mellemfolkeligt Samvirke sig i konflikten?

Vi er en politisk organisation med en menneskerettighedsbaseret tilgang. Ikke partipolitisk, men politisk, fordi vi gerne vil ændre nogle ting i samfundet. Vi støtter realiseringen af det palæstinensiske folks ret til selvbestemmelse, og derfor giver det al mulig mening at sige fra, når denne ret systematisk krænkes under den israelske besættelse og annekteringen. For os er det et spørgsmål om international ret. Ganske enkelt. Vores udviklingsarbejde i de besatte palæstinensiske områder går hånd i hånd med kampen mod besættelsen og annekteringen af Vestbredden og Østjerusalem og blokaden af Gaza-striben.

Betyder anerkendelse af Palæstina en anerkendelse af Hamas?

Nej. Tværtimod. En anerkendelse af Palæstina er den eneste rigtige vej til en holdbar fred, hvor Palæstina er en stat med eget folk, der har ret til at skabe landets fremtid. En anerkendelse vil kunne bane vejen for, at moderate kræfter og befolkningen vil få ansvar for indgå i forhandlingerne og løsningerne for en retfærdig og varig fred. Det kan ikke opnås i en væbnet konflikt.

Hvorfor siger I, at Palæstina annekteres?

Israels højrenationalistiske regering, med premierminister Netanyahu i spidsen, tog allerede inden angrebet den 7. oktober det endelige skridt i annekteringen af Palæstina. I regeringsgrundlaget for den mest højreorienterede, ekstremistiske, religiøse og nationalistiske regeringen nogensinde i Israels historie står der: “Det jødiske folk har en eksklusiv og umistelig ret til alle dele af landet Israel. Regeringen vil fremme og udvikle bosættelsen af alle dele af Israels land - i Galilæa, Negev, Golan og Judæa og Samaria”. 

Genève-konvention gør det klart, at et land annekterer et andet land, når den militære besættelse overføres til civil magt. Det endelige skridt mod dette blev taget, da ansvaret for Vestbredden blev overdraget fra forsvarsministeren (militær magt) til finansministeren Bezalel Smotrich (civil magt) i februar 2023. Det betyder, at Israel juridisk er gået fra at være en besættelsesmagt til at annektere Palæstina. 
 
FN fastslog i 2020, at Israel systematisk har engageret sig i ulovlige aktiviteter, der svarer til en annektering af palæstinensisk jord og stærkt begrænset det palæstinensiske folks udøvelse af deres ret til selvbestemmelse og uafhængighed i deres hjemland i årtier. De ulovlige bosættelser, massetvangsforflyttelser af palæstinensere og apartheid i form af racesegregering er både imod Geneve Konventionen og Rom Statuetten under den Internationale Straffedomstol og betegnes som krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. I FN-kritikken fra 2020 blev der udtrykt bekymring for, at den foreslåede annekteringsplan ville skabe et "21. århundredes apartheid".

Hvad mener MS om Hamas? Kan I anerkende en terrorbevægelse?

MS indtager slet ikke en politisk holdning til fordel for nogen part i konflikten. Og slet ikke til fordel for en bevægelse, der optræder på EU's liste over terrororganisationer. Vi er kun optaget af at forsvare den palæstinensiske civilbefolknings rettigheder. Overordnet set forsvarer vi i konflikten fuldt ud palæstinensernes ret til national selvbestemmelse inden for en sammenhængende og levedygtig stat, som Israel og det palæstinensiske selvstyre har forpligtet sig til at arbejde for siden 1993.

Hvorfor siger I, at bosættelserne er ulovlige?

Israelske bosættelser på Vestbredden og Østjerusalem er ulovlige. De bryder utvetydigt international humanitær lov, og de udgør samtidig en væsentlig hindring for fred mellem Israel og palæstinenserne. Det slog FN's Sikkerhedsråd fast allerede i december 2016 med resolution 2334, som kalder bosættelserne "illegitime" og en "hindring for fred".

Bosættelsespolitikken skaber udbredt fattigdom og fratager palæstinenserne deres jordbesiddelser, som de har haft i generationer. Bosættelserne underminerer mulighederne for en holdbar to-statsløsning langs de såkaldte 1967-grænser.

Hvorfor indsamler I underskrifter?

Med din underskrift er du med til at lægge pres på magthaverne. Gang på gang har vi set, at folkeligt pres virker, når vi vil skabe forandring. Vi tager din underskrift med, når vi vil have magthaverne i tale. Sammen kan vi sørge for, at de lytter. 

Hvorfor beder I om telefonnummer?

Støtte og donationer fra mennesker som dig er altafgørende for vores arbejde. Derfor vil vi rigtig gerne ringe til dig og spørge, om du har lyst til at blive medlem. Vi vil også ca. én gang om måneden sende dig en SMS, der giver dig mulighed for at støtte vores arbejde.

Vi ved, at hvis vi ikke spørger, får vi ikke flere medlemmer. Derfor er det ikke muligt at afgive din underskrift uden et telefonnummer. Du kan dog altid frabede dig opkald og SMS'er ved at skrive til medlemsservice@ms.dk.